Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Cel działania

Cel działania

Dla osiągnięcia wizji i misji Stowarzyszenia wyznaczone zostały trzy cele ogólne wynikające z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Cel pierwszy związany jest z działaniami wspierającymi rozwój gospodarczy. Cel drugi dotyczy podniesienia jakości życia na obszarze objętym LSR przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu. Trzeci zaś odnosi się do podniesienia poziomu aktywności społecznej mieszkańców. Z poszczególnych celów ogólnych zostały wyłonione cele szczegółowe.

Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy obszaru LGD poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności zawodowej i działania przyciągające inwestorów zewnętrznych

Cele szczegółowe

1.1 Aktywizacja zawodowa osób z obszaru LGD.

1.2 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

1.3 Promocja walorów gospodarczych LGD.

 

Cel ogólny 2

Rozwój turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru LGD

Cele szczegółowe

2.1 Stworzenie wspólnego produktu turystycznego i jego promocja.

2.2 Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

2.3 Działania na rzecz zachowania zabytków.

2.4 Działania na rzecz poszerzenia oferty usług z zakresu sportu i rekreacji.

 

Cel ogólny 3

Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców do działania na rzecz własnego regionu i poprawy jakości życia społeczności lokalnej

Cele szczegółowe

3.1 Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

3.2 Integracja mieszkańców poprzez organizacje wspólnych przedsięwzięć na rzecz odnowy i rozwoju wsi

3.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie kultury regionu.

Poprawiono: piątek, 03, sierpień 2012 10:07

Odsłony: 3467

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy