Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

CELE LSR

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Morawica, Chęciny i Nowiny dąży do rozwoju, poprawy warunków życia oraz stworzenia lepszej przyszłości dla naszych mieszkańców. W tym dążeniu do postępu kluczową rolę odgrywa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), która określa cele i kierunki działania na najbliższe lata. Stanowi ona plan działania, który opiera się na identyfikacji naszych największych potrzeb i potencjałów. LSR stworzona przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” uzyskała pozytywną ocenę Zarządu Województwa i styczniu bieżącego roku nasz Zarząd podpisał umowę na jej realizację opiewającą na łączna kwotę 2 030 929 €. Jak to bywa z programami unijnymi wdrażane są z poślizgiem więc najbliższe nabory dopiero przed nami, a zakończenie realizacji LSR zaplanowaliśmy na koniec 2029 roku. Oto najważniejsze założenia naszej LSR:

Cele LSR

Cel 1 Innowacje w ramach koncepcji inteligentnych wsi zaplanowano tu trzy przedsięwzięcia: 1.1 Animowanie społeczności do wdrażania innowacji realizowane będzie jako operacja własna LGD. Planuje się tu szkolenia dotyczące tworzenia koncepcji inteligentnych wsi czyli dokumentów, które mają powstać w ramach przedsięwzięcia 1.2. Realizację zaplanowano tu w 2025 roku a kwota na to przedsięwzięcie wynosi 21 400 €.

1.2 Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi - realizacja na przełomie 2025/2026 kwota zaplanowana 8000 €. Założeniem jest tutaj powstanie dziewięciu dokumentów strategicznych tzw. koncepcji inteligentnych wsi. Pomysły na rozwój, które znajdą się w tych dokumentach, a które z założenia zostaną wypracowane przez społeczność z danej miejscowości, będą mogły być wdrażane w kolejnych naborach prowadzonych zarówno przez LGD jak i z innych źródeł.

1.3 Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe – nabór w 2027 roku, kwota 50 150 €. Innowacje to właśnie pomysły wypracowane w przedsięwzięciu 1.2, które znajdą się w koncepcjach inteligentnych wsi. Zaplanowano tu dofinansowanie 9 projektów.

Cel 2. Inwestycje w kapitał ludzki – w ramach celu 2 zaplanowano pięć przedsięwzięć

2.1 Doposażenie organizacji pozarządowych Realizacja na przełomie 2026/2027, kwota zaplanowana to 50 150 €. Celem przedsięwzięcia 2.1. jest wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji ich działań statutowych. Planuje się zrealizowanie 9 projektów.

2.2 Tworzenie, modernizacja, wyposażenie lub aktywizacja miejsc spotkań mieszkańców – nabór w 2027 roku, kwota 265 000,00 €. Nabór skierowany do Jednostek Sektora Finansów Publicznych, a także organizacji pozarządowych, projekty muszą być realizowane w partnerstwie podmiotów z terenu LGD. W ramach projektów tworzona lub modernizowana będzie infrastruktura, która służyć ma organizacji spotkań i wspólnemu spędzaniu czasu. Możliwe będzie także wyposażenie istniejących obiektów lub podejmowanie inicjatyw, służących ich aktywizacji rozumianej jako lepsze wykorzystanie w celu integrowania mieszkańców.

2.3. Zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej - możliwa będzie tu budowa lub modernizacja małej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom obszaru. Ze względu na zakres tematyczny celu nr 2, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone zostaną operacje, których efektem będzie zwiększenie dostępności infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest pobudzanie ruchu turystycznego. Wspierana będzie infrastruktura kulturalna, rekreacyjna i sportowa. Zaplanowano tu dwa nabory pierwszy w drugiej połowie 2024 r., a drugi w 2028 roku, kwota zaplanowana 610 000,00 €.

2.4. Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów - realizację zaplanowano w 2028 roku, a kwota na to przedsięwzięcie wynosi 33 500,00 €. Grantobiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na rzecz organizacji wydarzeń aktywizujących ludzi młodych do 25 roku życia i/lub seniorów.

2.5. Podnoszenie kompetencji osób poszukujących zatrudnienia – przedsięwzięcie realizowane będzie w formie operacji własnej realizowanej przez LGD. Nabór w 2025 roku, kwota zaplanowana 12 000,00 €. Prowadzone będą tu szkolenia dotyczące dwóch obszarów tematycznych. Zajęcia w pierwszym obszarze będą zmierzać do podniesienia kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, w tym: wykorzystania internetu jako narzędzia komunikacji z potencjalnymi pracodawcami oraz źródła informacji o rynku pracy, autoprezentacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, planowanie rozwoju zawodowego. Drugi komponent dotyczyć będzie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie będzie udzielane w pierwszej kolejności z myślą o osobach, które zamierzają ubiegać się o środki na założenie firmy.

Cel 3. Wykorzystanie potencjału gospodarczego obszaru LGD - cel zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech przedsięwzięć skoncentrowanych na pobudzaniu rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Perły Czarnej Nidy”.

3.1. Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki – projekt realizowany będzie w formie operacji własnej, na przełomie 2027/2028, kwota 12 000,00 €. LGD planuje tu zadanie animowania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystyki i czasu wolnego. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację serii szkoleń dla przedstawicieli tych branż.

3.2. Infrastruktura turystyczna przedsięwzięcie 3.2. realizowane będzie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” RSO5.2. Realizację zaplanowano na 2025 rok, a kwota to 164 056 €. Beneficjentami będą tu JSFP.

3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej nabór w 2025 roku, kwota 212 800,00 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia została określona na poziomie 50 000 zł. Zaplanowano tu dofinansowanie 19 nowych działalności gospodarczych.

3.4. Rozwijanie działalności gospodarczej konkurs kierowany będzie do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Realizację zaplanowano na 2025 rok, a kwota dofinansowania to 225 000,00 €. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 100 000 zł - zaplanowano dofinansowania 10 przedsiębiorców.

Nasza Lokalna Strategia Rozwoju to kluczowy dokument ukierunkowany na realne potrzeby mieszkańców. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w procesie wdrażania naszej LSR by razem budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności.

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie biura LGD, a także pod nr telefonu 41 306 79 35, 41 306 79 34 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy fiszkę dotycząca ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", oraz pozyskania nowych pomysłów na działalność. 

https://forms.gle/PffibP68atsvY4Uv8

Jeżeli Państwo uważacie, że coś należy zmienić, zapraszamy do podzielenia się refleksjami, sugestiami i pomysłami w powyższej fiszce. Wasze zdanie ma dla nas ogromne znaczenie! 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy