Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Poprzyj petycję o zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na rozwój obszarów wiejskich w nowym okresie programowania. 

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego udzielaliśmy dotacji dla firm, stowarzyszeń i organizacji z naszego terenu przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa planuje przeznaczyć na LEADER'a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. Według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

 • 8 526 miejsc pracy, 
 • 4 328 nowych firm, 
 • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
 • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. 

Na obszarze naszej LGD za kwotę 2 747 518,03 zł: 

 • powstało 47 nowych miejsc pracy
 • powstało 27 nowych firm
 • 9 firm rozwinęło swoją działalność 

Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Możesz w tym celu pobrać załączoną poniżej petycję i wysłać ją na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Polityki Rolnej ul. Wspólna 30. 00-930 Warszawa. 

Petycja - pobierz

Możesz również zabrać głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

 • W pkt. 1 proszę wybrać: 

Rozdział 6 Plan finansowy.

 • W pkt. 2 proszę wpisać: 

10% całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR przeznaczono na podejście LEADER.

 • W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie: 

W PROW 2014-2020 na Działanie 19 LEADER przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. 

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. Według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

 • 8 526 miejsc pracy, 
 • 4 328 nowych firm, 
 • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
 • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. 

Ponieważ LEADER jest wciąż wdrażany liczby te cały czas rosną.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym. 

Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR. 

W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. 

LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem. 

Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem. 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy