Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

ROZWIJAMY TURYSTYKĘ

Szlak pieszyObszar LGD „Perły Czarnej Nidy” to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi Świętokrzyskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo to historia z Zamkiem Chęcińskim w tle, pałace, dwory, kościoły, to także rzeki, zbiorniki wodne, lasy, jaskinie, muzea, zabytki techniki, kaplice, kapliczki oraz liczne szlaki turystyczne i pewnie długo można by jeszcze wymieniać. Dzięki nim obszar LGD jest miejscem często odwiedzanym przez turystów i właśnie do wzrostu tej atrakcyjności ma przyczynić się realizacja projektu współpracy Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka o akronimie ŚWIAT. Projekt ten jest realizowany przez pięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego, a na obszarze naszego LGD zaplanowano kilka ciekawych zadań.

  • W ramach pierwszego z nich zostanie wykonana Modernizacja szlaków turystycznych Ścieżka Mnicha oraz archeo–geologicznego. Nie od dzisiaj wiadomo, iż szlaki turystyczne w Chęcinach corocznie przemierza tysiące turystów. Konieczne zatem są prace związane z podniesieniem walorów estetycznych infrastruktury na szlaku, w tym wyczyszczenie oraz impregnacja tablic informacyjnych, drewnianych i kamiennych figur, a także czyszczenie, malowanie barierek i murku na Ścieżce Mnicha oraz wiaty turystycznej na Górze Rzepka. Zakupione zostaną także akumulatory do oświetlenia Jaskini Piekło. Dzięki tym pracom turyści lepiej będą oceniać te popularne miejsca.
  • W ramach drugiego zadania wykonana zostanie Modernizacja szlaku rowerowego pętla po gminie Morawica. Odnowione zostanie oznakowanie tego szlaku poprzez malowanie dodatkowych znaków podnoszących komfort uczestników nie znających okolicy. Szlak ten został oznakowany w 2007 r. i obecnie brakuje na nim znaków umożliwiających przejechanie całego odcinka bez błądzenia. Szlak liczy 45 km. W ramach modernizacji w kilku miejscach zostanie zmieniony przebieg szlaku, co wynika z faktu, że niektóre odcinki stały się nieprzejezdne bądź też ich przejechanie nastręcza sporych trudności.
  • W ramach trzeciego zadania uzupełniona zostanie infrastruktura na szlaku kajakowym. W poprzednim okresie programowania oznakowany i wypromowany został szlak kajakowy ACTIW na rzekach Czarna Nida i Bobrza. Dzięki temu działaniu wzrosło zainteresowanie turystyką kajakową na obszarze naszego LGD, powstały nowe firmy organizujące spływy, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Organizatorzy spływów i kajakarze zgłaszają potrzebę zamontowania dwóch rynien do wyciągania kajaków i pomostów ułatwiających wyjście z rzeki i przeniesienie kajaka. Infrastruktura wykonana zostanie w Morawicy i Wolicy obok dawnych młynów.
  • Czwarte zadanie realizowane będzie w porozumieniu z PTTK Kielce. Dzięki tej współpracy wyznaczony zostanie nowy szlak pieszy Daleszyce – Chęciny przez Morawicę liczący 45 kilometrów. Szczegółowy przebieg szlaku znajdziecie Państwo w najnowszym wydawnictwie LGD „Perły Czarnej Nidy” – „Przewodnik dla pasjonatów przygody + praktyczna mapa”, którego elektroniczna wersja dostępna jest na naszej stronie http://www.perlycn.pl/dok/2014_2020/wlasny/Do_pobrania/Przewodnik.pdf, a po papierową zapraszamy do biura LGD lub punktów informacji turystycznej (oczywiście gdy już będą obsługiwać petentów).
  • W ramach kolejnego zadania w gminie Sitkówka-Nowiny zamontowane zostaną dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów IBOMBO PRS – SCANDIC EUIPO. Pierwsza zlokalizowana będzie w miejscowości Szewce obok Pomnika Partyzantów Armii Krajowej druga zaś obok pływali „Perła”.
  • W lesie w Radomicach wyeksponowany zostanie jeden z ważniejszych punktów na tzw. szlaku pancernym w gm. Morawica. Odtworzone zostanie stanowisko czołgowe zgodnie z oryginalnym niemieckim projektem. Przypomnijmy, że będzie to w miejscu, gdzie przed największą bitwą pancerną w regionie, która miała miejsce w styczniu 1945 r. stacjonowało ponad 50 czołgów Pantera z 16 Dywizji Pancernej mających za zadanie powstrzymać nadciągający ze wschodu Front Ukraiński. Obok stanowiska ustawione zostaną dwie tablice informacyjne: jedna informująca o tych wydarzeniach, druga o przyrodzie w okolicy. Dwie inne tablice promujące szlak pancerny staną obok zalewu Morawica i w centrum Lisowa. Zadanie pozwoli na zachowanie pamięci o tamtych wydarzeniach, które miały decydujący wpływ na losy regionu i Polski.
  • Na terenie gminy Morawica w styczniu 1945 roku. odbyła się jedna z największych bitew pancernych II Wojny Światowej. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc pojazdów pancernych, a pozostałości po niej widoczne są w krajobrazie wsi do dnia dzisiejszego min. w postaci szlaku pancernego. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie wydanie książki promującej ten szlak, przypominającej tamte wydarzenia, by na zawsze napomniały do pojednania. W Radomicach w 1999 r. postawiony został krzyż pojednania. Inicjatorami i fundatorami byli weterani Wermachtu min. Graff von Bruchl i Klaus Werner, którzy na przełomie 1944 i 1945 roku kwaterowali w okolicy Radomic, tu walczyli i tu zostały zniszczone ich czołgi. W książce pojawią się ich wspomnienia, a także przebieg walk w oparciu o oryginalne raporty radzieckie. Wykorzystane zostaną nigdy wcześniej nie publikowane fotografie z pola bitwy wykonane po wojnie. Przeprowadzona zostanie kewrenda archiwalnych dokumentów gmin wchodzących w skład LGD.
  • Konferencje dot. wydarzeń II Wojny Światowej i promujące szlak pancerny. Dwie takie konferencje już się odbyły. Pierwsza miała miejsce dn. 05.09.2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Prelegentami byli dwaj znakomici goście prof. zw. dr hab. Adama Massalski oraz mgr Marek Jończyk z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Prelekcja Pana Jończyka nosiła tytuł: Wojna obronna 1939 r. na kielecczyźnie natomiast Profesor Massalski mówił o "Konsekwencji września 1939 r. - okupacji niemieckiej oraz tajnym nauczaniu i zagładzie Żydów chęcińskich.  Wydarzeniu towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, zaprezentowane zostały oddziały obu walczących stron - Wojska Polskiego i Wehrmachtu, a także samochód Steyr 1500 z działkiem przeciwlotniczym flak 38. Druga konferencja miała miejsce 17.01.2020 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Prelegentami byli Konrad Maj z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz dr. Michał Zawisza z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Prelekcja Pana Maja nosiła tytuł: "Bitwa pancerna w styczniu 1945 i pozostałości wojenne w krajobrazie wsi""Wyzwoleniu, którego nie było". Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa archiwalnych zdjęć z okresu powojennego oraz pokazy przygotowane przez Pana Józefa Mrozowskiego - kolekcjonera pojazdów militarnych. Zaprezentowane zostały niemiecki transporter opancerzony Sdkfz 251 oraz żołnierze w niemieckich i radzieckich mundurach z tego okresu. W obu uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych gości oraz liczna grupa uczniów ze szkół. Mamy nadzieję, że ta młodzież będzie dzisiaj zdolna do empatii i porównując styczeń 1945 z styczniem 2020 roku zobaczy jak ważna jest wolna niepodległa ojczyzna, jak dobrze jest się uczyć w polskiej szkole, bez okupanta na ulicy, który siał zagładę i terror. Trzecia konferencja będzie miała miejsce we wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury „PERŁA” w Nowinach w rocznicę bitwy pod Szewcami. 18 września 1944 r. w szewczańskich lasach w gminie Sitkówka-Nowiny rozegrała się bitwa, w której batalion Antoniego Hedy pokonał oddziały niemieckie. Walkę stoczyły 2 ppLeg. i 3pp Leg., które dotarły do lasów Pasma Zgórskiego. Ich zadaniem było m.in. odciągnięcie uwagi Niemców od rejonu Korczyna i Fanisławic. Główną przyczyną był przewidywany plan ataku na Kielce, co wiązało się z koniecznością pozostawania dodatkowych sił wojsk polskich w odwodzie.

Realizacja projektu ŚWIAT ma na celu rozwój turystyki w regionie i promocję atrakcji turystycznych. Jedne atrakcje są większe inne mniejsze, nie wdając się w dłuższą dyskusję, przyjmijmy, że atrakcję turystyczną stanowi wszystko to, co wzbudza zainteresowanie turystów i skłania ich do opuszczenia domu, stanowiąc główny cel podjętej podróży. Mamy nadzieję że realizacja tych zadań przyczyni się do lepszego postrzegania turystyki na obszarze LGD.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy